Kutse Kallelse 2016

 

Kutse aasta koosolekule!

 

REL’i Keskrootsi osakond peab aastakoosolekut 18. Juuni kell 13, Eskilstuna Eesti kodus, Kungsvägen 12 (sissepääs hoovipoolt), Eskilstuna.

Päevakorras: Juhatuse valimine, põhikirja muudatuste kinnitamine (vaata: https://relkesk.wordpress.com/), otsus majanduse kohta ja revidentide/audiitorite valimine.

Kui oled mõnest ülesandest huvitatud, või kui on küsimusi võtke hea meelega ühendust.

070-487 40 66

relkesk@gmail.com

Teretulemast!

/Juhatus

Kallelse till årsmöte!

Sverigeesternas Förbunds lokalavdelning i Mellersta Sverige har årsmöte den 18 juni klockan 13. Plats: Estniska hemmet, Kungsvägen 12 (ingång från gården), Eskilstuna.

På dagordningen: val styrelse, fastställande av stadgeändringar (se vidare https://relkesk.wordpress.com/) , beslut om ekonomin och val av revisorer.

Är du intresserad av något uppdrag eller har frågor kontakta oss gärna.

 070-487 40 66

relkesk@gmail.com

Välkomna

/Styrelsen

 

1Keskrootsi Rootsi Eestlaste Liidu osakonna põhikiri Viimati muudetud 2015-03-21
§1. Osakond nimeks on Keskrootsi Rootsi Eestlaste Liidu osakond.
§2. Osakonna eesmärgiks on toetada Eesti ja eesti kultuuriga seotud üritusi ja tiivustada
kokkukäimist eestlaste ja Eesti sõprade vahel. See toimub üksikute liikmete kaudu
kohalikkudes organisatsioonides. Osakond võib nii iseseisvalt kui koostöös teiste2 ühingutega
tegevusi ka korraldada, kuid ei ole selleks kohustatud.
§3. Keskrootsi Rootsi Eestlaste Liidu osakond on Rootsi Eestlaste Liidu kohalik osakond.
§4. Liikmeks võib saada isik kes ühineb ühingu eesmärkidega. Liikmed on kõik Rootsi
Eestlaste Liidu liikmemaksu tasunud liikmed kellel postiindeksid3 630 00 –
649 99, 690 00 – 739 99.
§5. Osakonna kõrgemaks otsustavaks organiks on üldkoosolek. Korraline üldkoosolek
(peakoosolek) kutsutakse kokku igal aastal hiljemalt märtsi kuus. Peakoosolekul on hääle- ja
sõnaõigus kõikidel liikmetel kes4 eelmisel aastal liikmemaksu tasunud. Peakoosoleku kutse
peab olema välja kuulutatud RELi kodulehel, (Stockholmi) Eesti Päevalehes ja osakonna
kodulehel5 vähemalt kuu aega enne koosolekut.
Juhatus võib kokku kutsuda ka erakorralisi üldkoosolekuid vajaduse korral.
§6. Korralise üldkoosoleku päevakord sisaldab vähemalt alljärgnevaid punkte:
a) üldkoosoleku juhataja, sekretäri ja kahe häältelugejate/protokollikinnitajate valimine
b) üldkoosoleku põhikirjakohaselt kokkukutsumise küsimus
c) möödunud aasta tegevusaruande esitamine
d) möödunud aasta majandusaruande esitamine
e) revisjonikomisjoni aruande esitamine
f) aruannete kinnitamine ja juhatuse vastutusest vabastamine
g) uue juhatuse valimine
h) kahe revisjonikomisjoni liikme valimine
i) käesoleva aasta tegevuskava ja eelarve ettepaneku kinnitamine
j) muud ja kohalalgatatud küsimused.
§7. Keskrootsi Rootsi Eestlaste Liidu osakonda tegevust juhib 3-7 liikmeline juhatus. Juhatus
valitakse üheks aastaks. Juhatus jagab omavahel ametid, nende hulgas esimees, sekretär ja
laekur, ning otsustab allkirjaõiguse andmise kohta.
§8 Keskrootsi Rootsi Eestlaste Liidu osakonda tegevuse lõpetamise ja põhikirja muutmise
otsustab korraline üldkoosolek 2/3 häälte enamusega.
1 Osakonna nimi muudetud ”Ida- ja Keskrootsi Rotsieestlasteliidu osakond ” muudetud ”Keskrootsi
Rootsieestlasteliidu osakond”, 2015-03-21
2 Sõna ”eesti” võeti ära aastakoosoleku otsusega 2013-04-20
3 Postiindeksid 570 00 – 619 99 arvati liikmeskonnast välja, 2015-03-21
4 Sõnad ”käesoleval ja” võeti ära aasta koosoleku otsusega 2013-04-20
5 Sõnastus ”saadetud liikmetele“ vahetati „välja kuulutatud RELi kodulehel, (Stockholmi) Eesti Päevalehes ja
osakonna kodulehel“ vastu otsusega 2014-04-13